SZABADIDŐSPORT  ÉS  TERMÉSZETBARÁT

EGYESÜLET


S Z A T E  -


N A G Y K Á L L Ó

 

Alapszabálya

 

 

Az egyesület honlapja elérhető az alábbi két linken.

www.szate.hu           www.szate.van.hu

 

 

 

 

 

 

SZABADIDŐSPORT  ÉS  TERMÉSZETBARÁT  EGYESÜLET

N A G Y K Á L L Ó

 

 

ALAPSZABÁLYA:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1./ Az egyesület neve: SZABADIDŐSPORT  ÉS  TERMÉSZETBARÁT  EGYESÜLET

                                      NAGYKÁLLÓ

     Rövidített neve: SZATE

 2./ Az egyesület székhelye: 4320 Nagykálló, Széchenyi út 62/A

 3./ Az egyesület működési területe: Nagykálló város

 4./ Az alapítás éve: 1992.

 5./ Az egyesület bélyegzője: Fekvő téglalap alakú, mely tartalmazza az egyesület teljes nevét, valamint az egyesület székhelyét és adószámát.

 6./ Az egyesület pecsétje: Kör alakú, mely körben tartalmazza az egyesület teljes nevét, és alul a Nagykálló feliratot. A pecsét közepén Nagykálló város címere, felette az egyesület alapításának éve. Lenyomata kék színű.

 7./ Az egyesület számlavezető pénzintézete:     Szabolcs Takarék Szövetkezet nagykállói fiók 

 8./ Az egyesület színei: Kék és zöld

 9./ Az egyesület emblémája: Kör alakú, mely körben tartalmazza az egyesület teljes nevét, és alul a Nagykálló feliratot. A pecsét közepén Nagykálló város címere, felette az egyesület alapításának éve.  

 10./ Az egyesület zászlója: Fekvő téglalap formájú, szabálytalan hullámzó vonallal két részre osztva. Alul zöld, (a föld zöld füvét) felül kék (az ég kékjét) szimbolizálva, benne   S Z A T E  felirat.

 11./ Az egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv-nek megfelelően egyesületként, önálló jogi személyként, az alapszabályban meghatározottak szerint tevékenykedik.

 12./ Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól és vallási felekezetektől független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól el sem fogad.

 

 II. Fejezet

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

1./ Az egyesület célja:

 a./ Azon személyek összefogása egy egyesületbe, akik a szabadidősportban és a természetbarát mozgalomban kívánnak tevékenykedni.

 b./ A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, a testnevelési és test kulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme.

 c./ Az egészséges életmód, a szabadidősportok, a természetjárás, és a természetszeretet népszerűsítése.

 d./ Szoros együttműködés megvalósítása a megyei szabadidő jellegű klubokkal, egyesületekkel.

 e./ Kapcsolatteremtés és együttműködés országos és más országbeli, hasonló jellegű klubokkal, egyesületekkel.

2./ Az egyesület feladatai:

 a./ Az egyesület működéséhez szükséges anyagi, technikai feltételek megteremtése.

 b./ A tagok közötti információs rendszer létrehozása, működtetése.

 c./ Tájékoztatás, felvilágosítás, tanácsadás a szabadidősporttal kapcsolatos ügyekben.

 d./ Szabadidősport események szervezése, rendezése.

 e./ Kapcsolatteremtés és azok ápolása a megyei, és az országos Szabadidősport Szövetséggel, a Természetbarát Szövetséggel és más szövetségekkel, hazai és külföldi szabadidősport szervezőkkel, a sajtóval és más társadalmi szervezetekkel.   

 f./ Részt venni a szabadidősport szakembereinek képzésében, továbbképzésében, esetleg ilyen képzések szervezésében.

 g./ A szabadidősportban érintettek - elsősorban az egyesület tagjainak - érdekvédelme, érdek- képviselete.

 

III. Fejezet

AZ EGYESÜLETI TAGSÁG SZABÁLYAI

Az egyesület tagjai:

 1./ Az egyesület rendes tagjai lehetnek a szabadidősporttal rendszeresen foglalkozó személyek, akik az egyesület alapszabályát magukra nézve elfogadják, illetőleg kötelezőnek tartják és tagsági díjukat befizetik.

 2./ Jogi tagja lehet az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg, anyagilag támogatja. (A tagsági díj megfizetése történhet hasonló nagyságrendű természetbeni szolgáltatás, adomány formájában is). A jogi tag 1 megbízott képviselője gyakorolja a tagsági jogokat, vesz részt a közgyűlésen.

 3./ Az egyesület pártoló tagja lehet minden magánszemély, aki az egyesületi tevékenység erkölcsi és anyagi támogatását vállalja.

 4./ Tiszteletbeli tag az a természetes személy lehet, aki az egyesület érdekében kimagasló tevékenységet fejt ki, s az egyesület közgyűlése erre érdemesnek tartja.

 

IV. FEJEZET

A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

 1./ A tagsági viszony önkéntesen létesíthető, a jelentkező írásos belépési nyilatkozatot nyújt be, két alapító tag írásos ajánlásával, melynek elfogadásáról  az egyesület elnöksége dönt egyszerű szótöbbséggel.

 2./ A tagok a felvételt követően tagsági igazolványt kapnak.

 3./ A tagsági viszony megszűnik:

 a./ a tag önkéntes kilépésével ( a kilépést indokolni nem kell)

 b./ a tag halálával

 c./ a tagsági viszony törlésével, erre akkor kerülhet sor, ha az éves tagdíjfizetési kötelezettségét a tag nem teljesíti, s megadott határidőre (max. 1 hónap) sem pótolja mulasztását.

 d./ a tag kizárásával, erre akkor kerülhet sor, ha a tag az egyesület érdekeit szándékosan és súlyosan megszegi, vagy az egyesület hírnevét sértő magatartást tanúsít, s fegyelmi határozat kizárást mond ki.

 4./ A fegyelmi határozatot az elnökség hozza meg, erről a sorra következő közgyűlésen tájékoztatja a tagságot.

 5./ A kizárt tag a fegyelmi határozat ellen a közgyűléshez fellebbezést nyújthat be, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.


V. Fejezet

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1./ Az egyesületi tag jogai:

a./ Részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein.

b./ Részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában.

c./ Választhat, és választható az egyesület szerveibe.

d./ Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetve véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban.

e./ Ajánlásokat tehet az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására.

f./ Felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről.

g./ Betekinthet az egyesület irataiba.

h./ Az egyesület tagjai a közgyűlésen egy-egy szavazattal rendelkeznek.

i./ A működést engedélyező szervnél az alapszabályban vagy jogszabályba ütköző intézkedés, tevékenység ellen bejelentést tehet, ez kötelessége is, ha ilyet észlel az egyesület működése során.

2./ Az egyesületi tag kötelességei:

a./ A szabadidősport fejlődésének, a természetbarát mozgalomnak elősegítése, propagálása.

b./ Az egyesületi alapszabály és egyéb szabályzatainak betartása, a közgyűlés határozatainak végrehajtása.

c./ A tagdíj befizetése.

Tagdíjak: tagoknak:   1.200 Ft/év

nyugdíjasoknak:       900 Ft/év

diákoknak:      600 Ft/év

pártoló tagoknak:   5.000 Ft/év

ogi személyek: 10.000 Ft/év ,  vagy ennek megfelelő természetbeni szolgáltatás, vagy adomány.

3./ A pártoló és tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei:

a./ Felvilágosítást kérhet az egyesület tisztségviselőitől.

b./ Véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben, az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt.

c./ Kötelessége az egyesület anyagi és erkölcsi támogatása.

d./ a szabadidősport fejlődésének elősegítése.


VI. Fejezet

 AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1./ A Közgyűlés:

a./ Az egyesület legfőbb szervezete.

b./ Összehívása: szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal. Az összehívást az elnökség bonyolítja le.

c./ Közgyűlésre a tagokat a napirend közlésével írásban - levélben, telefax, email útján, illetve személyesen kézbesítve - kell meghívni. A meghívók elküldése és a Közgyűlés időpontja között legalább 30 napnak kell lennie.

d./ A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a plusz egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt azonos napirenddel, leghamarabb 14 legkésőbb 28 napon belül újra összehívott közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, erre a körülményre a meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét.

e./ Szavazati joggal rendelkeznek: az egyesület rendes tagjai és a jogi tagok írásban megbízott képviselői.

f./ A napirendjei: az elnökség határozza meg és terjeszti a közgyűlés elé, melynek tartalmaznia kell:

- az egyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyását,

- az egyesület szakmai és évi költségvetésének megállapítását,

- a Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalását,

- a tagok által beterjesztett javaslatok elbírálását.

2./ Hatásköre:

- az alapszabály megállapítása, módosítása.

- az egyesület megalakulásának, feloszlatásának, vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondása, gazdasági társaságba történő belépésről való döntéshozatal.

- a tisztségviselők 4 évre történő megválasztása.

/elnök, alelnök, titkár, Felügyelő Bizottság és annak elnöke/

- a tagdíjak mértékének megállapítása.

- az elnökség éves beszámolójának elfogadása.

- tagfelvétel, kizárás kérdésében hozott elnökségi határozat elleni jogorvoslati kérelem /fellebbezés/ elbírálása.

g. Határozathozatal: általában /kivétel a h./ pontban foglaltak/

- nyílt szavazással a jelenlevők egyszerű szótöbbségével, 50 % + l fő/, szavazategyenlőség esetén a közgyűlést vezető elnök szavazata dönt.

h./ az f./ pont első három beütése esetén, a tagság 2/3-os többsége szükséges a határozat meghozatalához.

j./ a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.


VII: Fejezet

AZ EGYESÜLET RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE

1./ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

- ha az elnökség a Felügyelő Bizottság kérésére úgy határoz, hogy indokolt a közgyűlés összehívása.

- ha az egyesület tagjainak 1/3-a az ok és cél megjelölésével kívánja,

- ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.

2./ A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülménytől számított 15 napon belül össze kell hívni.

3./ A rendkívüli közgyűlésre egyébként az egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok irányadók.


VIII. Fejezet

 AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

1./ Az Elnökség

Az elnökség az egyesület általános hatáskörű ügyintéző, végrehajtó és képviseleti szerve. Az Elnökség 3 tagból áll (elnök, alelnök, titkár). Az elnökség tagjai csak az egyesület rendes tagjai közül választhatók. Megbízatásuk 4 évre szól.

2./ Az elnökség feladatai és hatásköre

- a közgyűlés előkészítése és összehívása.

- gondoskodik az alapszabály szerinti működésről, határozatok végrehajtásáról.

- kidolgozza az egyesület szervezeti és működési szabályzatát és az éves költségvetését,

- tevékenységéről évente beszámolót készít,

- elbírálja a tagfelvételi kérelmeket,

- gyakorolja a fegyelmi jogkört,

- dönt a rendkívüli, költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról,

- dönt a költségvetési irányzatok évközi módosítások átcsoportosításáról.


6./ Az egyesület elnöke:

- vezeti és szervezi az elnökség munkáját,

- képviseli az egyesületet,

- az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítását, ellenőrzését végzi,

- ellátja mindazon feladatokat, amellyel a közgyűlés megbízza,

- felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,

- döntéseiért teljes felelősséggel tartozik.


7./ Az egyesület titkára:

- az elnökség bízza meg feladatainak ellátására,

- az elnök távollétében gyakorolja az elnök hatáskörét,

- az egyesület hivatali szervezeteinek vezetője.

- döntéseiért teljes felelősséggel tartozik,

A titkár feladatai és hatásköre:

- összehangolja az egyesület tevékenységét,

- szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,

- előkészíti az elnökség üléseit, szervezi az ügyvitelt,

- aláírási és utalványozási jogkört gyakorol, biztosítja a gazdálkodáshoz szükséges feltételeket,

- megbízás esetén képviseli az egyesületet a hatóságok és más szervek előtt,

- tájékoztatja a hírközlő szerveket az egyesület munkájáról, szervezi a szükséges adatszolgáltatást,

- gondoskodik az egyesület nyilvántartásainak vezetéséről,

- tevékenységéről az elnökségnek számol be,

 - az elnök akadályoztatása esetén gyakorolja annak jogkörét is,

- gondoskodik az egyesületi működés anyagi, technikai és személyi feltételeiről,

- az egyesület nevében szerződéseket köthet, s megbízásokat adhat.


8./ Az egyesület alelnöke:

Az elnök és a titkár együttes akadályoztatása esetén ellátja a feladatukat.


Az elnökség jogai és kötelességei:

- Két közgyűlés között az Egyesület munkáját, az Egyesület ügyeit az Elnökség intézi. Az Elnökség saját ügyrendjét maga határozza meg.

- Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente össze kell hívni. Összehívásra jogosult az Elnök és az Elnökség tagjai, de az ok megjelölésével kezdeményezheti az Egyesület bármely tagja. Az ülésen tanácskozási joggal az egyesület minden tagja részt vehet. Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az Elnök, és legalább két Elnökségi tag jelen van. Az üléseket az Elnök vezeti. A döntéseket nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozzák. szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az Elnökségi határozatokat.

- Az Egyesület elnöke vagy titkára képviseli az Egyesületet harmadik személyek előtt. A bankszámla feletti rendelkezésre bármely két elnökségi tag együttesen jogosult.

- a megbízás alapján képviseli az egyesületet,

- az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel.

- részt venni az egyesület szabadidősport rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában,


IX. Fejezet

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1./ A közgyűlés az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 3 fős Felügyelő Bizottságot választ 4 éves mandátumra, nyílt szavazással.

2./ A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet az egyesület tisztségviselője, vagy alkalmazottja. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásának időtartama alatt más tisztséget nem tölthetnek be az egyesületnél.

3./ A Felügyelő Bizottság elnökének irányításával dolgozik, tevékenységéről tájékoztatja.

4./ A Felügyelő Bizottság feladatai:

- az egyesület pénz és vagyoni kezelésének vizsgálata,

- pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése,

- tagdíjfizetések ellenőrzése, javaslattétel a tag törlésére

- az éves mérleg felülvizsgálata,

- bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.

5./ Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az egyesület elnökségét.

6./ A Felügyelő Bizottság elnöke a közgyűlésnek köteles beszámolni.


X. Fejezet

AZ ELNÖKSÉG KÜLÖN JOGOSÍTVÁNYAI

1./ Az egyesület elnöksége a szabadidősport népszerűsítése érdekében különböző sportfoglalkozási formákat, szakbizottságokat hozhat létre. /tanfolyamok, vállalkozások, táborok, stb./

2./ Az egyesület működésével kapcsolatosan /operatív feladatokat is/ az ügyintézés ellátására az elnökség irodát hozhat létre.


XI. Fejezet

AZ EGYESÜLET JOGI SZEMÉLYISÉGE ÉS FELÜGYELETE

1./ Az egyesület jogi személy, amelyet az egyesület elnökségének tagjai képviselnek. E jogkört esetenként az elnökség más személyekre is átruházhatja.

2./ Az egyesület jogi személyisége nyilvántartásba vételével válik hatályossá. a nyilvántartást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság látja el, az erre irányuló kérelmet az elnök nyújtja be.

3./ A törvényességi felügyeletet az egyesület felett az ügyészség gyakorolja.


XII. Fejezet

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS ANYAGI FORRÁSAI

1./ Az egyesület gazdálkodására, a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó 16/1989/II.26./MT. rendeletet kell alkalmazni.

2./ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

A gazdálkodás szabályait az idevonatkozó pénzügyi utasítások figyelembe vételével kell meghatározni, illetőleg megfelelő szabályzatokba foglalni.

3./ Az egyesület bevételei:

a./ tagdíj

b./ magánszemélyek, jogi személyek, szponzorok támogatása,

c./ rendezvények bevételei,

d./ gazdálkodási-vállalkozói tevékenységek bevételei,

e./ állami támogatás,

f./ pályázatokon nyert támogatás,

g./ egyéb bevételek.

4./ Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.

A gazdálkodásról évente a közgyűlésnek kell beszámolni.

Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.

5./ Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az elnökség javaslata alapján a közgyűlés határoz, az érvényben lévő gazdasági és jogi keretek között.

6./ Az egyesület kiadásai: a működés függvényében, a közgyűlési és az elnökségi határozatok alapján, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.


XIII. Fejezet

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az egyesület megszűnik:

- feloszlatással, ha a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja,

- ha a felügyeleti szerv feloszlatja,

- ha más szervezettel egyesül,

- ha a felügyeleti szerv megállapítja megszűnését.

Megszűnés esetén a hitelezők kielégítése után a vagyonról a közgyűlés határoz.


XIV. Fejezet

1./ Az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az elnökség jogosult.

2./ A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az 1989. évi II. tv. rendelkezései irányadóak.

3./ Jelen módosított alapszabályt az egyesület 2009. augusztus 01.-én megtartott Rendkívüli Közgyűlése elfogadta.

Nagykálló, 2009. augusztus 01.

 


______________________

dr. Szabóné Pető Marianna

az egyesület elnöke

         

                         

__________________                                            __________________

Torma László                                                           Bodnár Éva

   az egyesület titkára                                                   az egyesület alelnöke

 

 

 

(1)- A 2009. augusztus 01-én megtartott Rendkívüli Közgyűlésen elfogadott I/2009, II./2009, III./2009. (08.01.) számú határozattal módosított szöveg.